Chúng tôi, Gia Ðình HQ Trần-Hưng-Ðạo/OCS tại Houston,TX và vùng phụ cận, thực hiện trang mạng lưới này để tạo chiếc cầu liên lạc và phổ biến tin tức có tính cách cấp thời trong tập thể cựu SVSQ/HQ - TĐ Trần-Hưng-Đạo đang định cư tại hải ngoại.
Nếu các bạn có các ý kiến, đề nghị hoặc các tin tức cần phổ biến cấp thời, xin liên lạc với chúng tôi bằng Email tại địa chỉ webmaster@hqvn-ocs.org .