Chiến Hạm Chuyển Vận và Yểm Trợ

Dương Vận Hạm (LST - Landing Ship Tank)

Yểm Trợ Hạm (AGP - Auxiliary General Purpose)

Cơ Xưởng Hạm (ARL - Landing Craft Repair Ship)

Hải Vận Hạm (LSM - Landing Ship Medium)

Bệnh Viện Hạm (LSMH - Landing Ship Medium Hospital)

Hỏa Vận Hạm (YOG - Yard Oiler)

Thực Vận Hạm (YFR - Refrigerated Covered Lighter)

Duyên Vận Hạm (UB 100ft - Utility Boat 100 Feet)
 • HQ 454
 • HQ 455
 • HQ 456
 • HQ 457
 • HQ 458

Giang Vận Hạm (LCU - Landing Craft Utility)
 • HQ 533
 • HQ 534
 • HQ 535
 • HQ 536
 • HQ 537
 • HQ 538
 • HQ 539
 • HQ 540
 • HQ 541
 • HQ 542
 • HQ 543
 • HQ 544
 • HQ 545
 • HQ 547
 • HQ 548

Giang Vận Hạm (YFU - Harbor Utility Craft)

Trục Vớt Hạm (YLLC - Salvage Light Lift Craft)

Kiểm Báo Hạm (WLV - Lights Ship)