Chiến Ðĩnh Duyên Phòng
Tuần Duyên Ðĩnh (WPB - Patrol Boat)
 • HQ 700  Lê-Phước-Ðức
 • HQ 701  Lê-Văn-Ngà
 • HQ 702  Huỳnh-Văn-Cự
 • HQ 703  Nguyễn-Dao
 • HQ 704  Ðào-Thức
 • HQ 705  Lê-Ngọc-Thanh
 • HQ 706  Nguyễn-Ngọc-Thạch
 • HQ 707  Ðặng-Văn-Hoành
 • HQ 708  Lê-Ðinh-Hùng
 • HQ 709  Trương-Tiên
 • HQ 710  Phan-Ngọc-Châu
 • HQ 711  Ðào-Văn-Danh
 • HQ 712  Lê-Ngọc-An
 • HQ 713  Nguyễn-Văn-Ngàn
 • HQ 714  Trần-Lợi
 • HQ 715  Bùi-Viết-Thanh
 • HQ 716  Nguyễn-An
 • HQ 717  Nguyễn-Han
 • HQ 718  Ngô-Văn-Quyền
 • HQ 719  Văn-Ðiềm
 • HQ 720  Hồ-Ðăng-La
 • HQ 721  Ðàm-Thoại
 • HQ 722  Huỳnh-Bộ
 • HQ 723  Nguyễn-Kim-Hưng
 • HQ 724  Hồ-Duy
 • HQ 725  Tương-Bá

Duyên Tốc Ðĩnh (PCF - Patrol Craft Fast)

Duyên Kích Ðĩnh (CR/FC - Coastal Raider/Ferro Cement)

Ghe Chủ Lực (CJ - Command Junk)

Ghe Thiên Nga (Junk Yabuta)

Ghe Kiên Giang (Junk Kiên Giang)
 • HQ 11104
 • HQ 11112
 • HQ 11121
 • HQ 11173
 • HQ 11237
 • HQ 11238