Chiến Ðĩnh Giang Phòng
Soái Ðĩnh Xung Phong (CDT - Commandement)

Soái Ðĩnh Thủy Bộ (CCB - Command Communication Boat)
 • HQ 6100
 • HQ 6101
 • HQ 6102
 • HQ 6103 
 • HQ 6104
 • HQ 6105
 • HQ 6106
 • HQ 6107
 • HQ 6108 (biến cải từ LCM-6)

Tiền Phong Ðĩnh (LCM - Monitor)

Tiền Phong Ðĩnh Thủy Bộ ( Monitor)
 • HQ 6524
 • HQ 6526
 • HQ 6527
 • HQ 6528
 • HQ 6529
 • HQ 6530
 • HQ 6531
 • HQ 6532
 • HQ 6536
 • HQ 6537
 • HQ 6538
 • HQ 6539
 • HQ 6540
 • HQ 6543
 • HQ 6544

Phóng Hỏa Ðĩnh ( Zippo)
 • HQ 6525
 • HQ 6534
 • HQ 6535
 • HQ 6541
 • HQ 6542
 • HQ 6545

Phóng Thủy Ðĩnh (ATC - Armored Troop Carrier/ Douche and Dredge

Trợ Chiến Ðĩnh (ASPB - Assault Support Patrol Boat)

Tiểu Giáp Ðĩnh (STCAN/ FOM)

Tuần Giang Ðĩnh (RPC - River Patrol Craft)

Giang Tốc Ðĩnh (PBR - Patrol River Boat)