Chiến Ðĩnh Trục Lôi và Phòng Thủ Hải Cảng
Trục Lôi Ðĩnh Trợ Chiến (MSR - Minesweeper River)
 • HQ 1900
 • HQ 1901
 • HQ 1902
 • HQ 1903
 • HQ 1904
 • HQ 1905 (Biến cải từ ASPB)

Trục Lôi Ðĩnh Trung Hạng (MSM - Minesweeper Mechanized)
 • HQ 1701
 • HQ 1702
 • HQ 1703
 • HQ 1704
 • HQ 1705
 • HQ 1706
 • HQ 1707 (Biến cải từ LCM)

Trục Lôi Ðĩnh Quân Vận (LCM-MS  Landing Craft Mechanized Minesweeper)
 • HQ 1800
 • HQ 1801
 • HQ 1802
 • HQ 1803
 • HQ 1804
 • HQ 1805

Trục Lôi Ðĩnh (MLMS - Monitor Launch Minesweeper)

Cảng Thám Ðĩnh (Picket Boat)

Cảng Phòng Ðĩnh (LCPL - Landing Craft Personnel Large)

Truy Kích Ðĩnh (Vedette)

Khinh Tuần Ðĩnh (Boston Whaler)

Xung Kích Ðĩnh (Viper)

Xuồng Ðồng Nai (Skimmer)