Chiến Hạm Tuần Dương và Tuần Duyên

Khu Trục Hạm (DER - Destroyer Escort and Ricket)
 
Tuần Dương Hạm (WHEC - White High Endurance Cutter)
 
Hộ Tống Hạm (PCE - Patrol Craft Escort)
 
Giang Pháo Hạm (LSIL - Landing Ship Infantry Light)
 
Trợ Chiến Hạm (LSSL - Landing Ship Support Large)
 
Tuần Duyên Hạm (PGM - Patrol Gunboat Motor)
 • HQ 600  Phù-Du
 • HQ 601  Tiên-Mới
 • HQ 602  Minh-Hoa
 • HQ 603  Kiến-Vàng
 • HQ 604  Keo-Ngựa
 • HQ 605  Kim-Quy
 • HQ 606  Mây-Rút
 • HQ 607  Nam-Du
 • HQ 608  Hoa-Lư
 • HQ 609  Tổ-Yến
 • HQ 610  Ðịnh-Hải
 • HQ 611  Trường-Sa
 • HQ 612  Thái-Bình
 • HQ 613  Thị-Tứ
 • HQ 614  Song-Tử
 • HQ 615  Tây-Sa
 • HQ 616 Hoàng-Sa
 • HQ 617  Phú-Quý
 • HQ 618  Hòn-Trọc
 • HQ 619  Thổ-Châu